مشخصات:

نام :سیدرضا

نام خانوادگی:موسوی

نام پدر: سید رمضان

تاریخ تولد:1329/06/16

تاریخ شهادت:1381/05/30

متن وصیت:

موجود نیست

سخنی از امام خمینی ره:

آنهایی که به خدا اعتقاد ندارند و به روز جزا آنها باید بترسند از موت، آنها از شهادت باید بترسند. ما و شاگردان مکتب توحید از شهادت نمی هراسیم، نمی ترسیم.