مشخصات:

نام :محمد علی

نام خانوادگی:مولوی

نام پدر:جعفرعلی

تاریخ تولد:1340/08/18

تاریخ شهادت:1364/11/26

منطقه شهادت:فاو

نام عملیات:والفجر 8

متن وصیت :

موجود نیست

سخنی از مقام معظم رهبری:

شهادت دُرّ گرانبهایی است که بعد از جنگ به هر کس نمی دهند.